نتیجه های تحقیق حاکی از آن است که استان­های تهران، هرمزگان، مازندران، خراسان رضوی، گیلان، اصفهان، گلستان، قم، عجم و یزد به ترتیب رتبه­های نخستین تا دهم را در اولویت سرمایه­گذاری در صنعت گردشگری کشور دارا هستند. تنها مناسبات اجتماعی و هنجارهای یک جامعه وجود ندارد که بایستی از سوی گردشگران مورد توجه باشد بلکه مسائل زیستمحیطی هم و تلاش برای محافظت سلامتشان از مهم زیادی برخوردار است. در مدل ایستا شواهد تجربی در گزینه تاثیر متغیرهای اقتصادی بر روی تقاضای گردشگری در پرتغال و کشورهایی از مبدا عامل ها تعیین­کننده با جهانگردی به پرتغال است. هر سفری از سوی گردشگران متعدد می تواند سبب ساز به برجای گذاشتن آثاری بر محیطزیست، اقتصاد و زندگی مردم محلی گردشگری چالوس و ساکن و… در حالی که گردشگری میتواند به تغییر‌و تحول در کردار فردی، خوی اخلاقی، نظام ارزشی، شیوه زندگی جمعی، رابطه ها خانوادگی، خلقیات و مراسم سنتی مردم منجر شود. مساحت تبریز ۲۳۷۴۵ km مربع بوده و طبق سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت آن برابر یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر میباشد که بیش از ۹۵ درصد آن ترک هستند. مطابق آمار سال 89، نرخ بیکاری در این استان 8.9 % بوده است (استان­داری آذربایجان غربی)، که باتوجه به قابلیت­های استان رقم بالایی است. اهمیت توجه به کشش های گردشگری در استان آذربایجان غربی و ضرورت گسترش صنعت گردشگری در استان، سوال پیش رو اینست که، چه متغیرهایی منجر ارتقاء تعداد گردشگران استان می­شوند؟ به همین علت از جور گیرایی در همین تحقیق به کار گیری می­شود. وی افزود: گردشگری درمانی تهیدست فعالسازی، راهاندازی و به جریان انداختن مرکز ها تشخیصی و درمانی مناسب می باشد که بیمارستان بسکی یکی از این مرکزها است. اما در صورتی که هزینه­های نگه­داری آن سنگین باشد هیچ وقت به سودآوری نخواهد رسید (بول، 1379) و این خطر، که سرمایه گذاران را تهدید می­کند، یک عدد از ناگواری­های صنعت گردشگری است. چرا که همین صنعت علاوه بر تامین منابع ارزی مورد نیاز هر کشور، می­تواند زمینه­ساز سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیش­تر و ارتقای مرحله فرهنگی و رفاهی هر ناحیه باشد. تجارت دو طرفه اثر گذاری مثبتی بر سهم تقاضای گردشگری دارد. هدف همین تحقیق معرفی توانمندی­های گردشگری استان آذربایجان­غربی و آشنایی عوامل تاثیرگذار بر تعداد گردشگران وارد شده به استان آذربایجان­غربی است، اهمیت این فرضیه­ که ارتقاء سرمایه­گذاری و ارتقاء درآمد، تاثیر مثبتی بر ارتقاء تعداد گردشگران دارد. درآمد سرانه مرز و بوم حساس تعداد گردشگران وارد شده به استان رابطه­ی مستقیم دارد. سرمایه گذاری در استان آذربایجان غربی مهم تعداد گردشگران وارد شده به استان رابطه­ی مستقیم دارد. اگر شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد صنعت گردشگری در افغانستان بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.