ردیاب شخصی به والدین این امکان را میدهد که در مواقع سخت و بحرانی فرزندان خود را زودتر پیدا کنند. ویژگی جالبی که معمولاً در این دستگاهها وجود دارد، راهنماییهای صوتی دستگاه است و به راننده اجازه میدهد بدون اینکه چشم خود را از جاده بردارد، با گوش دادن به صدای دستگاه طبق نقشه پیش برود.

این گیرندهها با استفاده از برق خودرو کار میکنند و بنابراین تنها در داخل خودرو قابل استفاده هستند. استفاده از Sleeve: وسیلهای است که با قرار دادن پیدیای در آن، عملکردهای متفاوتی را میتوان برای پیدیای فراهم ساخت. یک دستگاه پیدیای • گیرندههای جیپیاس برای خودرو: این گیرندهها بزرگ تر از گیرندههای دستی هستند و نمایشگری نسبتاً بزرگ دارند تا راننده در هنگام رانندگی به سادگی آن را بخواند. • گیرندهٔ جیپیاس برای یک دستگاه پیدیای: برتری استفاده از یک دستگاه پیدیای (PDA) بهعنوان یک جیپیاس، نمایشگری بزرگ است که افزون بر راحتی در مطالعهٔ نقشه، جزئیات بیشتری را نیز قابل چگونه از طریق جی پی اس شخصی را پیدا کنیم مشاهده میسازد.

جی پی اس یا ردیاب همراه ابزاری کوچک و کاربردی است که بهمنظور اطلاع از موقعیت مکانی و مسیرهای پیموده شده بهوسیله افراد مورد استفاده قرار میگیرد. میدانید که امروزه کودکان بسیار در معرض خطر گم شدن یا دزدیده شدن قرار دارند. همچنین همانند جیپیاسهایی که در داخل خودرو نصب میشوند، میتوانند به صورت صوتی راهنمایی کنند.

مدلهایی از این گیرندهها وجود دارند که میتوان به آنها کارت حافظه اضافه کرد (که معمولاً از حافظهٔ SD یا از حافظهٔ CF استفاده میشود). یک Sleeve میتواند کارت حافظهٔ اضافی، باتری اضافی، یک دوربین و یک تلفن را به دستگاه شما متصل کند و مهم تر از همه بهعنوان یک گیرندهٔ جیپیاس برای دستگاه شما عمل کند. با استفاده از نصب نرم افزار نقشه در رایانه شخصی خود میتوانید به انتخاب یک یا چند مسیر بپردازید و بعد از علامت گذاری نقشه آن را به گیرندهٔ نقشه بردار خود بدهید.