سگ ها نقش های گوناگونی در جوامع انسانی بر عهده گرفته اند و آدمیان از ایشان برای شکار، گله داری، بارکشی، محافظت، یاری به پلیس و نیروهای مسلح، ملازمت و همدمی و امداد به اشخاص مبتلا ناتوانی استعمال کرده اند و همینطور اکثری از انسان ها امنیت زندگی خویش را بدست همین حیوانات خرید سگ بی صدا اهمیت وفا سپردند. هنردرخانه دوچندان گزینه استعمال نخواهد شد زیرا درمنزل آموختن نشستن برای اوکافی خواهد بود که باعمل بخواب یا همانجا بمان تکمیل می شود. به تیتر مثال، آن ها ممکن است به سعی به جهت نشستن یا این که دراز کشیدن ادامه دهند و تقریباً بلافاصله از جای خود بلند شوند و دوباره حرکت کنند. جای خواب مناسب و اختصاصی: سگها دوست دارا‌هستند یک فضای مشخص و معلوم به جهت خودشان داشته باشند، مکانی که در آن احساس امنیت کنند. اکثر اوقات کسانی که سگهای تربیت شده دارا‌هستند واین هنررا بخوبی آموخته اند حکایاتی ازاین قبیل برای سگ خویش تعریف‌و‌تمجید می کنند وازانجام این هنرسگ خود احساس غرورمی نمایند. سگ هایی که در محدوده ی همین سنین قرار دارا هستند رغبت دارا هستند در گوشه و کنار های آرام و فارغ از تنش قرار داشته باشند. چون درچنین محوطه هایی اهمیت خویش یا این که دیگران به بازی درگیر می شود. مثل سلامت وراثتی آن نژاد، نحوه ی مراقبت شما، و یا این که اینکه احتمال مریض شدن یا مصدوم شدن آن وجود داراست یا نه. مثلا وقتی که برای خرید کردن به فروشگاهی می روید ویا به بانک وپستخانه وامثال آن مراجعه می کنید ودراین موقعیت می توانید سگ خود را به باطن محوطه مزبور ببرید واو بایستی بیرون درمنتظربماند ابتدا یک دستکش کهنه ویا نظائرآنرا در مقابل حیوان قراردهید وآهسته آرام عقب عقب ازاو دورشوید ودرهمین حالت فرمان بخواب یا ازجایت تکان نخورویا همانجا بمان را تکرارکنید. طریقه تعلیم : ابتدا زنجیرقلاده را زیرپای خویش قراردهید بطوریکه بتوانید درموقع لزوم زنجیررا بالا وپایین بکشید آن گاه حیاتی یک دست زنجیررا آرام بکشید وبا کف دست دیگرحیوان را بطرف زمین (حالت خوابیدن) خم وهدایت فرمائید ودراین موقع کاملا واضح اساسی آهنگی محکم بگوئید: بخواب ۰۰۰ بخواب هنگامی حیوان خوابید اورا بهمین موقعیت مهرورزی کنید واگرحیوان سرکشی می نماید می بایست اورا قدری آرام بطرف زمین فشاردهید وپنجه های جلویش را بطرف خویش درازکنید وبه این قراربایستی این تمرین را مکرراجرا نمائید. سگی که اطاعت ازاین امر را بخوبی بیاموزد اکثر زمان ها حادثه میافتد که اگرصاحبش اورا ازاین شرایط آزاد نکند سا‌عتها فارغ از حرکت به وضعیت درازکش درجای خود میماند. درادامه همین یاددادن وقتی که مهم حیوان سرگرم حرکت هستید به طورناگهانی یک گام به عقب برداشته وبگوئید ” بیا” وسپس درمسیرعکس حرکت نمایید ودستوررا تکرارکنید. چنانچه شما هر گونه سوالی در رابطه مهم کجا و طریق به کار گیری از خرید سگ فرنچ بولداگ دارید، می توانید اصلی ما در ورقه وب تماس بگیرید.