قیمت هیدروکسید پتاسیم ایرانی

بیشتر نمونههای تجاری از پتاسیم هیدروکسید کرهای و اهل ایران اساسی خلوص حدود ۹۰٪ هستند و باقی ماده را آب و کربناتها تشکیل دیتا است. اکثر کاربردهای پتاسیم هیدروکسید، بر اساس خاصیت سوزاننده بودن و واکنش پذیری آن در برابر اسیدها میباشد. محلول آبی پتاسیم هیدروکسید به عنوان «پتاس سوزآور» نیز شناخته می شود و کاربردهای مختلفی دارد. تیترازول پتاسیم هیدروکسید یا این که محلول آبی پتاسیم هیدروکسید، یک محلول معدنی بی رنگ است. 1- درصورتیکه در حجم برابر از محلول سدیم هیدوکسید و پتاسیم هیدروکسید، دانسیته برابر از آن ها موجود باشد و محلول پتاسیم هیدروکسید موار باشد، مولاریته ی محلول سدیم هیدروکسید کدام است؟ پتاس دارای چگالی مولی 56/1056 مول بر گرم ، جرم 2/044 گرم بر سانتیمتر مکعب ، دمای ذوب 360 جايگاه سانتیگراد و دمای جوش 1327 جايگاه هیدروکسید پتاسیم کره ای سانتیگراد می باشد. از این ماده شیمیایی کاربردی برای پاک نمودن و تمیز کردن تراز ناخن ها استعمال می شود . همین ماده در صنعت با نام های پتاسیم کاستیک ، پتاس سوز آور و پتاسیم پرک نیز شناخته می شود. پاک کننده های قلیایی مخلوط فلور باکتریایی طبیعی پوست و کار آنزیم های موجود در لایه های فوقانی پوست را تغییر تحول می دهند، چون این دو تراز pH بهینه دارند. از این ماده برای ایجاد نمک پتاسیم به کار گیری می کند و از مخلوط به دست آمده در زمینههای متفاوتی به عمل می رود. هیدروکسید پتاسیم یا پتاس (Potassium Hydroxide) یک ترکیب معدنی حساس فرمول مولکولی KOH است که اساسی توان بازی بالایی می باشد. پتاسیم هیدروکسید در شستن میوه ها در کارگاه ها به کارگیری می گردد. پتاسیم هیدروکسید قدرت بازی بالایی دارد و به مقدار زیادی در آب حل می شود . پتاسیم هیدروکسید مادهای میباشد که به تنهایی غیر قابل اشتعال هست اما در رخ تماس اهمیت رطوبت هوا یا آب موجب اشتعال میشود.

حتما بخوانید:
کاربرد یونیت هیدرولیک یا پاورپک هیدرولیک - ساعت24