همانطور که میدانید بهترین گونه برای همین وسیله , پیستون لاغر حساس شاتون به شدت کوتاه است تا بتواند شتاب مضاعف زیادی را ساخت کند . پیستون پهن قطعهای میباشد که قطر بیشتری داشته و همچنین شاتون بلندی دارد که همین طراحی به جهت ساخت توان 4 برابر هست . همانطور که متوجه شدید بهترین پیستون برای ماشینهای آفرود , پهن و اصلی شاتون بلند هست . بهترین پیستون به جهت ماشین های مسابقهای پیستون متوسط به شاتون مقاوم و مضاعف کوتاه میباشد . برای داشتن بهترین مقدار لقی در میان پیستون و سیلندر می بایست به راهبرد سارنده و دفترچه تعمیراتی آن مراجعه کرد. همین پیستون موتور طوری طراحی شده که تو خالی می باشد و در حجم خالی آن نمک ریخته شده تا بتواند یه خرده در جذب حرارت موءثر باشد . پیستون یکی از از قطعاتی می باشد که در اشکال موتور احتراقی دیده می‌گردد و جزء جداییناپذیر آن ها به شمار میرود. به جهت نمونه گرمترین روز سال در گرمترین مکان کشور را در نظر بگیرید و موتور را واضح و به آن فشار وارد کنید چه می گردد ؟ ولی در خویش به جای نمک , ماده خنک کننده فریون دارااست , پیستون عظام ریو از همین پیستون در موتور خودروهایی به کار گیری می‌گردد که در نواحی دوچندان گرم میباشند و نسبتاً در همه فصول سال گرم میباشند . سادهترین گونه در این دستهبندی هستند. در حالی که پیستون ممکن هست به عارضه ها زیادی ذوب شده و مهم سیلندر دچار سایش و یا این که چسبندگی شود. قسمتهای اهمیت پیستون عبارتند از سر یا تاج ، شیارهای حلقه ، سطح ها پیستون ، بدنه یا این که دامن و شکاف انگشتی. تکیه گاهها یا سطح ها عبارتست از لبههایی که دربین شیارهای حلقه قرار گرفتهاند بگونهای که رینگها را در شیارهای خویش نگه داشته و حمایت میکنند. کالا آنها از آلیاژ چدن یا این که آلومینیوم می باشد و ذیل فشار کمتری از طرف گازهای احتراق و حرارت پایینتری از سوی انفجار قرار دارند. ۱۰ چگونه از پیستونها محافظت کنیم؟ برای اشخاصی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در گزینه چگونگی استفاده از پیستون خراب ، شما احتمالا می توانید اهمیت ما در کاغذ وب تماس بگیرید.