بنیاد ECDL بر طرز آموزش و تحلیل همین سر مشق در اروپا و تراز در بین المللی تحلیل دارد. همین برنامه یک گواهینامه مهم کیفیت بالا و دارای در تراز در بین المللی می باشد که توسط متخصصان دانشگاهی و بین المللی از سراسر دنیا طراحی، بررسی و آموزش icdl کتاب تأیید شده است. امکان به کار گیری از تحقیقات در تکنولوژی اطلاعات . افزایش سطح علم فناوری دیتاها و سطح صلاحیت فنی استعمال از کامپیوترهای شخصی و کاربردهای عمومی و ارتقاء رقابت در استفاده از آن برای همه شهروندان در مرحله اروپا و میان الملل . درصورتیکه معتقد می باشید که حیاتی اخذ مدرک ICDL میتوانید دنیای خود را دگرگون سازید و از تاریکه های کامپیوتر سرافراز بیرون بیایید آموزشگاه پایتخت فناوری اینجاست تا شما را دراین شیوه همیاری نماید . در همین زمان علم پژوهان نخست دارای مبانی کامپیوتر آشنا می شوند و مفاهیم ICT مانند: طاقت فرسا افزار، قابل انعطاف افزار، شبکه، کاربردهای روزانه فناوری دیتاها و اصول امنیتی را آموزش می بینند. کارآموزان نخست مرحله مقدماتی و آنگاه تراز پیشرفته ICDL را پشت سر میگذارند همین مهارتهای تئوری و عملی کارآموزان را به یک عضو کامپیوتر تبدیل میکند. به این معنی که شما خرید و بازدید فیلم های همین عصر به رخ کامل و همینطور پرداختن به تمرین هایی که در هر فصل برای شما معلوم شده و شرکت در آزمون آنلاین تله تیچرز به شکل کامل به مباحث icdl در تراز دوچندان مضاعف لطف مسلط می شوید. قابلذکر است از مواد فوق 3 مورد اولیه مرحله مقدماتی ICDL و مابقی مهارتها در مرحله پیشرفته عصر آموزشی ICDL قرار میگیرند. تدریس icdl از آن چیزهاست که هر کس دست کم یک توشه به گوشش خورده و آنگاه پیاش را گرفته یا نگرفته! سال های زیادی میباشد که کامپیوتر بهعنوان عضو جدانشدنی اغلب فعالیتها شده هست و تدریس و فراگیری مهارت فعالیت مهم آن بهعنوان یک کارایی اضطراری شناخته میشود. یک گواهینامه بینالمللی کامپیوتر است. بنیاد ECDL یک سازمان غیر انتفاعی میباشد که حساس هدف گسترش فرهنگ دیجیتال در اروپا تشکیل شده هست و کشورهایی که کاربر هیئت انجمن انفورماتیک CEPIS هستند، به شدت از این گواهینامه پشتیبانی کرده و این گواهینامه در تمامی کشورها اعتبار است. امروزه هر چه میزان نیز که تلاش کنید نمی توانید کامپیوتر و کاربردهایش را از زندگیتان حذف کنید. تضمین این دستور که کاربران کامپیوتر در استعمال از کامپیوتر شخصی مهارت کافی را دارند. همینطور گهگاه میتوانید سوال ها خود را از پشتیبان وب سایت بپرسید یا به جهت آنها آدرس اینترنتی بزنید تا پاسخ بدهند. بهعلاوه به کارگیری از این گواهینامه به جهت شرکتها همین مزیت را دارد که هزینههای پشتیبانی IT را برای آنها کاهش میدهد.